Ekologické mosty – EEE KRIŽOVATKY EURÓPY (kooperačné stretnutie)

EEE križovatky Európy

BRATISLAVA 9.- 10. 12. 2013

Asociácia sa podujala koordinovať a realizovať  projekt  cezhraničnej spolupráce medzi partnermi z Nórska IDN a GBN, Slovenskou republikou a 3 potencionálnymi partnermi z Ukrajiny, ktorý výrazne napomôže realizovať východné partnerstvo ES s Ukrajinou. Podporné aktivity bilaterálneho fondu cezhraničnej spolupráce proaktívne podporili projekt s názvom: EEE križovatky Európy. Témou kooperačného stretnutia je ochrana ovzdušia, zvýšenie energetickej efektívnosti a nakladanie s komunálnym odpadom. Stretnutia a zúčastnili zahraničný partneri z mimovládnych organizácií, súkromného sektora a prizvaný experti zo SvF STU.

Workshop s názvom Ekologicky Energeticky Efektívne križovatky Európy sa uskutočnil za spolufinančnej podpory z programu SK08 cezhraničnej spolupráce finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a nórskeho finančného mechanizmu Úradu vlády Slovenskej republiky.

Workshop Workshop3
eee a norway grants    Úrad vlády SR