ECSP

PROGRAMY OCHRANY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A KLÍMY
(ECSP – Environmental and climate security programs)

TYP: PROGRAM „S“ (SPACE)

Program, je zameraný na trvalú udržateľnosť životného prostredia, zlepšenie pracovného prostredia zamestnancov a rizikových skupín obyvateľstva.
Zabezpečuje rýchlu diagnostiku základných a sekundárnych problémov a porúch v životnom štýle človeka a navrhuje presadzovanie zdravého životného štýlu v zdravom životnom prostredí. Oboznamuje klienta s rizikovými faktormi vplyvu okolitého prostredia. Dopĺňa a určuje praktické realizačné procesy a postupy v oblasti ergonómie.
Zabezpečuje zvýšenie výkonnosti, motivácie a regenerácie pracovníkov v zamestnaní.

Vhodné pre:

 • životné poisťovne,
 • nadnárodné korporácie,
 • firmy a zamestnancov.

TYP: PROGRAM „A“  (AQUA)

Program je zameraný na stanovenie stratégie optimalizácie, zachovanie a stabilizáciu vodných zdrojov. Verifikuje a usmerňuje správne, presné a efektívne vodné hospodárstvo.
Užšie určuje tvorbu nových zdrojov vody a zabezpečuje revitalizáciu znehodnotených a znečistených vodných zdrojov.
Zabezpečuje rozvoj podnikania v oblasti vodného hospodárstva.
Komplexne zvyšuje  bezpečnosť vodného hospodárstva.

Vhodné pre:

 • obce,
 • regióny,
 • vodárenské spoločnosti,
 • cezhraničnú spoluprácu.

 TYP:  PROGRAM „F“ ( FOOD)

Program je zameraný na tvorby stratégii a optimalizačných metód pri efektívnom využívaní pôdneho fondu a maximalizácie výnosov produkcie agrokomodít a zušľachťovaní lesného  hospodárstva.
Zabezpečuje analytický zber informácií o trvalej udržateľnosti ľudskej činnosti na pôde, pedosfére (pôdy).
Je zameraný na analýzu, zber dát a diagnostikovanie kvality života domácich a hospodárskych zvierat.
Cieľovou funkciou je zvyšovanie efektivity, kvality a kvantity produkcie energetických plodín. Stabilizuje a zefektívňuje agrotechnické postupy v podmienkach klimatických zmien.
Určuje strategické ciele a optimalizuje potravinovú bezpečnosť regiónu a štátneho zriadenia.

Vhodné pre:

 • obce,
 • sídla,
 • biofarmy,
 • potravinársky priemysel,
 • farmaceutický priemysel,
 • biotechnologicky priemysel.

TYP: PROGRAM „R“ (RESEARCH & DEVELOPMENT)

Program je zameraný na vedu a výskum nových fyzikálno-chemických technologických metód. Zaoberá sa optimalizáciou a zefektívňovaním technologických procesov pri výrobe  kvapalných, plynných a tuhých materiálov a produktov vyrobených z nich.

Vhodné pre:

 • Biotechnologické výskumné spoločnosti
 • Materiálovotechnologické výskumne spoločnosti

TYP: PROGRAM „H“ ( HELIOS)

Program je zameraný na technologické a optimálne využitie technológii používajúcich pri výrobe technických produktov slnečné žiarenie.

Vhodné pre:

 • biotechnologické výskumné spoločnosti,
 • materiálovotechnologické výskumne spoločnosti.