ESB

ROVNOVÁHA BEZPEČNOSTI ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
(ESB – Environmetal security balance)

Je súhrn technologicko-optimalizačne-preventívnych metód a analýz na zabezpečenie dynamickej rovnováhy životného prostredia obce, mesta, regiónu, štátneho útvaru, časti kontinentu.

  • Cieľom je zabezpečiť maximálnu mieru trvalej udržateľnosti rázu krajiny, koexistencie ľudskej činnosti s prírodou.
  • Základnou úlohou je zabezpečiť ochranu voči klimatickým zmenám v celej šírke národného hospodárstva.
  • Cieľom je bezpečné zachytávanie CO2 a znižovanie emisií skleníkových plynov do atmosféry.
  • Celospoločenskou úlohou je  realizovateľnosť a optimalizácia klimatickej bezpečnosti na mikroúrovni s víziou kladných vplyvov na globálne environmentálne výzvy 21.storočia.

Water security

Globálne zmeny klímy spôsobujú v čoraz väčšej miere väčšie nároky na manažment zásobovania vodou obyvateľstva a hospodárstva.
Bezpečnosť vodného hospodárstva celou svojou šírkou zasahuje rozvoj obce, regiónu, štátu aj kontinentov.
Základnou úlohou  štátneho zriadenia je zabezpečenie bezpečnosti a plynulosti dodávky vody nie len v súčasnosti, aj v budúcnosti. Prioritou je vytvoriť čo možno najperspektívnejšiu dlhodobo udržateľné stabilné dodávky vody pre široké vrstvy obyvateľstva a celé  národne hospodárstvo a efektívne s vodou  hospodariť a nakladať.

Energy security

Rastúci nárast populácie a každoročné zvyšovanie energetickej potreby obyvateľstva a hospodárstva má za následok zvyšovanie energetickej potreby v globálnom meradle.
Z hľadiska stability a trvalej udržateľnosti rozvoja národného hospodárstva je nevyhnutné zabezpečiť stabilné energetické zdroje výroby energie a plynulosť dlhodobých dodávok nosičov energie s neustálym znižovaním spotreby energie na obyvateľa.

Food security

Nárast populácie obyvateľstva v globálnom meradle a umiestňovanie agrokomodít mimo potravinového priemyslu (do energetického priemyslu), výrazným spôsobom znižujú zásoby nadproducie agrárnych výrobkov. Tlak na producentov surovín do bioenergetického priemyslu a potravinárstva sa bude zvyšovať.
Nevyhnutnosťou je vybudovať systém sofistikovanej potravinovej bezpečnosti, ktorej cieľom je zabezpečenie dostatočnej produkcie suroviny do potravinárskeho priemyslu a živočíšnej výroby na jednej strane a nového bioenergetického a palivového priemyslu na strane druhej.

Rozvojová pomoc

Globalizácia a nárast celosvetového obchodovania na svetom trhu zintenzívňuje rast rozdielov medzi chudobnými a bohatými regiónmi. Dôvodom je najmä rozdielny rozvoj kultúrno-spoločenského života obyvateľstva a veľmi rozmanitá vzdelanostná štruktúra spojená s rozdielnou vedomosťou a prístupom k prírode.
Medzinárodné inštitúcie a organizácie solidarizujú s menej vyspelými krajinami a prispievajú na rozvojové programy najzaostalejších krajín sveta.
Bezuhlíkové technológie a technológie uhlíkovo neutrálne sú vhodným riešením na zamedzovanie šírenia skleníkových plynov.
Významnú úlohu môžu splniť pri regiónoch s morálne zastaranými technológiami.
Ich súčasný rozvoj je možno riešiť najmodernejšími technológiami, ktoré sú  výrazne šetrnejšie k životnému prostrediu a vo veľkej miere môžu ovplyvniť zmenšovanie emisií CO2 v štátoch s najväčšími populáciami obyvateľstva s výrazným konzumným rastom a spotrebou energií.

Stabilizácia a rozvoj podnikania

Bezuhlikové, uhlíkovo neutrálne technológie a nanotechnológie výrazne zvyšujú konkurencieschopnosť národného hospodárstva a zvyšujú pridanú hodnotu.
Teritória, ktoré postavia svoje podnikateľské zámery a ich následnú realizáciu na novej koncepcií medzinárodného obchodu a politike s ekonomickou dimenziou na báze GREEN CLEAN ECONOMY zabezpečia  svojej populácii obyvateľov vysoký synergický efekt rozvoja spoločensko-ekonomického života.

Cezhraničná spolupráca

Globálne výzvy pri klimatických zmenách nutne vyžadujú spoluprácu štátov a monarchii, národov, národností a etník na programoch ochrany životného prostredia a zabezpečenia základných životných podmienok pre budúce pokolenia, generácie ľudstva.

Untitled-3Hierarchia potrieb pre zdravý životný štýl človeka
v spoločensko-ekonomickom živote, podľa Maslowa

Dotačné mechanizmy európskeho hospodárskeho priestoru

Európske spoločenstvá uvedomujúc si svoju úlohu a záväzky pre budúce generácie vytvorili finančné mechanizmy na podporu bezuhíkových a uhlíkovo neutrálnych technológií. Snahou je motivovať členov spoločenstiev ako aj ich svetových partnerov v zahraničnej politike k ochrane klímy a životného prostredia.

Znalostno-inovačné spoločenstvá

Narastajúci tlak na producentské kapacity základných zložiek a surovín do produktov znižujúcich emisie CO2 je možne zmierniť len realizáciou nových foriem aplikácie technologických postupov a vytvorením nových „čistých“ produktov šetriacich životné prostredie. Dané fakty sa dajú realizovať len pomocou sústredeného a adresného výskumu, aplikácií a inovácií v špecializovaných tímoch odborníkov zo súkromného sektora a z univerzitných výskumných staníc.
Znalostno-inovačné spoločenstvá a ich programy sa zaradia do odvetvia so strategickým významom s najvyššou mierou pridanej hodnoty v národnom hospodárstve ako aj v globálnom meradle.