O NÁS

ASOCIÁCIA PRE VYUŽITIE OBNOVITEĽNÝCH A ALTERNATÍVNYCH ZDROJOV vznikla za účelom presadzovania rozvoja technológii využívajúcich biopalivá a na podporu zavádzania nových technológii. Asociácie je dobrovoľne, nepolitické, odborné a záujmové združenie fyzických a právnických osôb podporujúcich presadenie technológii využívajúcich biopalivá a iné alternatívne zdroje energie a zavádzanie nových technológií.

Ciele asociácie:

 • Propagovať využívanie biopalív a alternatívnych zdrojov energie
 • Podporovať projekty zamerané na aplikáciu poznatkov z oblasti využívania biopalív a alternatívnej energie a aplikáciu nových technológií a technologických, organizačných metodík a postupov
 • Spolupracovať s orgánmi štátnej správy a samosprávy, fyzickými a právnickými osobami doma i v zahraničí v oblasti informácií a výskumu
 • Sledovať úroveň biopalív a alternatívnych zdrojov a ich ekonomickej návratnosti
 • Podporovať výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied

Zakladajúce stretnutie AVBAZ: Tešedíkovo,
Slovenská republika,
10. marca 2005

Zakladajúce stanovy AVBAZ: Bratislava,
Slovenská republika,
20. júla 2005

Modifikované stanovy AVBAZ: Malacky,
Slovenská republika,
1. júna 2014


Dlhodobé ciele ASOCIÁCIE PRE VYUŽITIE OBNOVITEĽNÝCH A ALTERNATÍVNYCH ZDROJOV do roku 2020 – 2030:

 • Legislatívne ukotvenie a praktické realizovanie environmentálnych daní a vytvorenie transparentnej daňovej politiky v oblasti používania biopalív a bioenergie, obchodovania s emisiami skleníkových plynov v národnom hospodárstve SR a v európskom hospodárskom priestore
 • Vytvorenie koncepcie trvalo udržateľného rozvoja a hospodárskeho rastu na hospodárskej osi Praha-Bratislava-Budapešť-Bukurešť-Sofia-Kišinev-Kyjev-Moskva a osi Oslo-Štokholm-Helsinky-Kodaň-Berlín-Bratislava-Viedeň-Ženeva-Pariž-Madrid-Lisabon-Londýn
 • Vytvorenie siete znalostno-inovačnych spoločenstiev v ochrane klímy na báze subsidiarity  implementujúc smernicu o ochrane ovzdušia, smernicu o odpadoch a smernicu o energetickej efektívnosti
 • Vytvorenie siete výskumno-vývojovej spolupráce a inovačnej kritickej masy spolupráce:  INNOVAČNÝ MOST SPOLUPRÁCE ŠKANDINÁVIE A STREDNEJ EURÓPY
 • Podporovať iniciatívy Európskeho inovačného a technologického inštitútu
 • Vytvorenie  koncepcie hospodárskej politiky GREEN CLEAN ECONOMY
 • Aktívne vstupovanie do politiky rozvojovej pomoci európskych spoločenstiev a OSN

Z histórie… aktivita…

Asociácia pre využitie obnoviteľných a alternatívnych zdrojov vznikla v roku 2005 a je občianskym združením právnických a fyzických osôb. Vytvorila koncept trvaloudržateľného rozvoja ENVIRONMENTAL SECURITY BALANCE – riešenia energetickej, potravinovej, vodnej a demografickej bezpečnosti komplexne a to formami vytvorenia stratégii a politik rozvoja zelenej ekonomiky formou klasterizácie bottom-up v praxi. Od roku 2007 je  odborným členom SUTN, technickej komisie TK 50 (Ropa, plynné a kvapalné palivá, ostatné výrobky z ropy a palivá z obnoviteľných zdrojov).

Asociácia legislatívne negociovala:

1) Medzirezortné pripomienkové konanie k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.98/2004 Z.z. o spotrebnej dani z minerálnych olejov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.309/2009 Z.z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby. (2010)

2) Legislatívny proces SR 2. čítanie k návrhu zákona č.289/2012 Z.z o obchodovaní s emisnými kvótami. Výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie NR SR (2012)

3) Legislatívny proces SR 2. čítanie k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.309/2009 Z.z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby. Výbor pre hospodárske záležitosti NR SR (2013)

Asociácia je členom:

Slovenského ústavu technickej normalizácie: technickej komisie TK50 Ropa, plynné a kvapalné palivá, ostatné výrobky z ropy a palivá z obnoviteľných zdrojov.

Inovačného fóra Slovenska: otvorenej platformy, združujúcej inovačných expertov z celého Slovenska.